Najwyższy czas na sprawy największej wagi

umów się na wizytę w kancelarii i skorzystaj z konsultacji prawnej

Zarezerwuj termin

Czy wiesz, że...

Najczęściej do adwokata przychodzą osoby, których problem prawny jest już daleko posunięty. Większość spraw w przypadku braku zlekceważenia, była łatwa do rozwiązania.

„NIE CZEKAJ, SKONSULTUJ SWÓJ PROBLEM ZE SPECJALISTĄ JAK NAJSZYBCIEJ”

Adwokat kojarzy się głównie z sądem, ponieważ po jego pomoc zgłaszamy się dopiero wtedy, gdy sprawa wymaga rozwiązania na drodze sądowej.

„ADWOKAT TO NIE TYLKO SALA ROZPRAW, TO POMOC W PODJĘCIU NAJWAŻNIEJSZYCH ŻYCIOWYCH DECYZJI”

Stereotypem jest fakt, iż prawnicy to wąska, niedostępna i elitarna grupa zawodowa. Pomoc prawnika w dzisiejszych czasach to pomoc niezbędna.

„ASYSTA SPECJALISTY POZWALA UNIKNĄĆ WIELU PROBLEMÓW, SPORÓW I STRATY CZASU”

ZAREZERWUJ WIZYTĘ W KANCELARII

Dowiedz się, jak najlepiej rozwiązać Twój problem lub sprawdź,
jak adwokat może pomóc Ci w podjęciu ważnej decyzji.


Godziny otwarcia:

Poniedziałek-Piątek: 08:00 - 18:00,
Sobota: Zamknięte,
Niedziela: Zamknięte


Formularz:

Wypełnij poniższy formularz, maksymalnie w ciągu 24 godzin otrzymasz potwierdzenie możliwości spotkania
w wybranym przez siebie terminie. W przypadku braku możliwości spotkania, otrzymasz propozycję najbliższego możliwego terminu.

Wybierz datę, godzinę oraz miejsce spotkania

- +
Zarezerwuj termin

ZAKRES USŁUG KANCELARII

Sprawdź w czym mogę Ci pomóc

Prawo karne, w tym prawo karne wykonawcze

Szybka decyzja w asyście adwokata pomoże uniknąć wielu problemów.

W przypadku zarzutu naruszenia przepisów prawa karnego - decyzja o asyście profesjonalnego obrońcy jest jedyną słuszną. Tylko adwokat profesjonalnie oceni zaistniałą sytuację i pomoże uniknąć działań, których skutki mogą okazać się nieodwracalne. Ważne jest, aby korzystać ze swoich uprawnień już na samym początku postępowania
karnego już zatrzymanemu należy na jego żądanie umożliwić nawiązanie kontaktu z adwokatem. Pamiętać należy, że dopóki wina nie zostanie stwierdzona prawomocnym wyrokiem, mamy do czynienia z ustawową zasadą domniemania niewinności, a oskarżonemu przysługuje prawo do obrony.

Prawo karne wykonawcze, czyli jeśli zapadł już wyrok.

Fakt bycia osobą skazaną nie przesądza jeszcze o tym, że kara orzeczona w wyroku zawsze będzie mogła być wykonana. Istnieje wiele okoliczności, związanych z aktualną sytuacją osoby skazanej: dotyczą one aspektów rodzinnych, zdrowotnych, majątkowych, które mogą wpłynąć na możliwość wykonania orzeczonej już prawomocnie kary.
Warto zatem w przypadku osób już skazanych – ustalić czy nie pojawiły się okoliczności, wpływające na obiektywne możliwości wykonania orzeczonej kary. Pamiętajmy, że fakt skazania nie pozbawia nikogo prawa do poszanowania praw człowieka, wykonywania kary zgodnie z przepisami prawa oraz przepisami kodeksu karnego wykonawczego.

Prawo cywilne

Zanim podejmiesz decyzję, poznaj jej konsekwencje.

Wszystkie decyzje, które podejmujemy, niosą za sobą konsekwencje. Następstwa nieprzemyślanych prawnie działań są tym bardziej dotkliwe, że zgodnie z paremią „ignorantia iuris nocet – nieznajomość prawa szkodzi” możemy uniknąć przykrych skutków naszych działań, jeżeli uzyskamy profesjonalną poradę prawną. Dlatego tak ważne jest, aby
przed podjęciem decyzji dotyczących spraw cywilnych zdawać sobie sprawę, jakie rozwiązanie będzie dla nas najkorzystniejsze w przyszłości. Pomoże to uzyskać zamierzony efekt i pewność, że zostały wykorzystane optymalne środki prawne.

Ochrona Twoich praw w postępowaniu przed Sądem.

Proces cywilny charakteryzuje się tym, że strona powinna udowodnić swoje roszczenie – poprzeć swoje żądanie odpowiednimi dowodami. Nie wystarczy samo przekonanie o swojej racji Brak profesjonalnego pełnomocnika często sprawia, że pomimo obiektywnej zasadności roszczenia, wymagania stawiane przez przepisy procedury cywilnej
nie zostają spełnione, a powództwo zostaje oddalone. Konsekwencją jest poniesienie kosztów procesu. W niektórych sytuacjach warto rozważyć rozwiązanie ugodowe, co pozwoli zaoszczędzić czas oraz koszty. Dlatego warto powierzyć prowadzenie swojej sprawy profesjonalnemu pełnomocnikowi.

Rozwód, sprawy rodzinne

Rozwód oraz wszelkie ustalenia z nim związane.

Wyrok rozwodowy poza rozwiązaniem małżeństwa stron, może również regulować kwestie kontaktów z małoletnimi dziećmi, sposób sprawowania władzy rodzicielskiej, ustalać alimenty – w zasadniczy sposób wpływając na życie stron postępowania. W tych szczególnie emocjonalnych sprawach warto skorzystać z pomocy profesjonalnego
pełnomocnika, który pomoże zapewnić optymalną ochronę praw i interesów. Ustalenia, jakich dokonuje Sąd w trakcie postępowania, dotyczą sfery życia osobistego, a udział w postępowaniu adwokata, zachowującego dystans do sprawy, wpływa na ukształtowanie treści wyroku rozwodowego, realizując oczekiwania strony.

Sprawy rodzinne – dzieci, związki małżeńskie, majątek.

Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami ustawowa wspólność majątkowa. Pociąga to za sobą konsekwencje zarówno w aspekcie nabywania składników majątku jak również rozporządzania nim. Wspólny zarząd majątkiem może sprawiać problemy, w razie przeszkody w postaci nieobecności drugiego
małżonka czy też zwykłego sprzeciwu. Prawo reguluje również stosunki między rodzicami i dziećmi, a sprawowanie władzy rodzicielskiej może być poddane ograniczeniom. Podobnie sytuacja wygląda z kontaktami z małoletnimi dziećmi, które również mogą być przez sąd ograniczone lub wręcz zakazane, gdy wymaga tego dobro dziecka.

Prawo pracy
i ubezpieczeń społecznych.

Każdy pracownik ma swoje prawa.

W dobie licznych zmian na rynku pracy, pewne jego elementy pozostają niezmienne. Zaliczyć do nich można przede wszystkim prawa pracownika, stanowiące odpowiednik obowiązków wobec pracodawcy. Pomiędzy prawami a obowiązkami pracownika powinna istnieć równowaga. Wynagrodzenie powinno być godziwe, wypłacane terminowo, wraz ze wszystkimi dodatkami wynikającymi z umowy.
Korzystanie z przysługujących ustawowo uprawnień nie może być ograniczane. Jeśli zauważasz, że z pewnych uprawnień lepiej nie korzystać, jest prawdopodobne, że Twój pracodawca wykorzystuje swoją pozycję w ramach stosunku pracy.

Ubezpieczenia społeczne dotyczą każdego z nas.

System ubezpieczeń społecznych obejmuje wszystkich obywateli. Poza głównymi świadczeniami: emeryturami, rentami, zasiłkami z różnych tytułów, obecnie możliwe jest również wystąpienie z wnioskiem o przyznanie świadczenia w drodze wyjątku przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Warunki jakie należy spełnić, aby uzyskać
świadczenie w drodze wyjątku, wynikają z ustawy i muszą być spełnione łącznie. Decyzję w sprawie świadczenia wyjątkowego może podjąć jedynie Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wyjątkowość tego świadczenia polega na tym, że jest ono finansowane z budżetu państwa, a jego przyznanie jest oparte na uznaniu administracyjnym.

Prawo administracyjne

Decyzja administracyjna.

Zasady postępowania toczącego się w urzędzie związanym rzeczowo z przedmiotem decyzji administracyjnej, zawarte zostały w kodeksie postępowania administracyjnego - jednak wiele istotnych regulacji zawartych jest również w ustawach szczególnych, które mogą dotyczyć konkretnej sprawy. Od decyzji administracyjnych
służy odwołanie do organu administracji publicznej wyższego stopnia, chyba że ustawa przewiduje inny organ. Udział adwokata na tym etapie postępowania jest wskazany z uwagi na możliwość wskazania uchybień już na wczesnym etapie postępowania, zanim konieczne stanie wszczęcie postępowania przed sądem.

Postępowanie przed sądem administracyjnym.

Sądy administracyjne orzekają w sprawach skarg na decyzje administracyjne. Do rozpoznania sprawy właściwy jest wojewódzki sąd administracyjny, na którego obszarze właściwości ma siedzibę organ administracji publicznej, którego działalność ma być zaskarżona. Siedziby Wojewódzkich Sądów Administracyjnych znajdują się w kilkunastu
miastach Polski. Postępowanie przed sądem administracyjnym uregulowane jest w ustawie szczególnej: prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Prawidłowe sporządzenie skargi wymaga uwzględnienia wielu aspektów formalnych i merytorycznych dlatego najlepiej powierzyć profesjonalnemu pełnomocnikowi.

Obsługa prawna przedsiębiorców

Dlaczego warto korzystać z pomocy kancelarii adwokackiej?

Współpraca z kancelarią, w obliczu skomplikowanych przepisów prawa, jest bez wątpienia rozwiązaniem ułatwiającym prowadzenie działalności. Stała współpraca jest formą bardzo dogodną, pozwala zapoznać się z zakresem działania przedsiębiorcy, zrozumieć problemy i aktualną sytuację, tym samym umożliwiając efektywne załatwianie bieżących spraw.
Korzyści związane z powierzeniem obsługi prawnej kancelarii adwokackiej pojawiają się już na etapie rejestracji działalności, a w szczególności, gdy przedsiębiorca zatrudnia pracowników. Pozwala to na uniknięcie wielu problemów w przyszłości.

Jaki jest zakres obsługi prawnej przedsiębiorcy?

Stała obsługa prawna jest dostosowana do potrzeb indywidualnych każdego przedsiębiorcy. Do zakresu obsługi wchodzi sporządzanie umów, opiniowanie dokumentów, rozwiązywanie bieżących problemów prawnych. Atutem współpracy z kancelarią adwokacką jest również stała reprezentacja w ewentualnych sporach z klientami czy kontrahentami.
Podkreślić należy, że spory nie muszą zaczynać się od sali sądowej - istnieje możliwość ugodowego zakończenia sporu. Z uwagi na wielość problemów, zalety stałej współpracy z kancelarią adwokacką są widoczne, natomiast korzyści, w tym finansowe, mogą okazać się nieocenione.

MARTA BOLESŁAWSKA

Pomaga przedsiębiorcom oraz klientom indywidualnym w codziennych
problemach prawnych i przy podjęciu najtrudniejszych życiowych decyzji.
Kilka najważniejszych informacji:

Biegła znajomość instytucji prawa karnego oraz prawa karnego wykonawczego podparta praktyką i doświadczeniem związanym z pracą przy wykonywaniu orzeczeń karnych
Doświadczenie w zakresie spraw rodzinnych, alimentacyjnych, opiekuńczych oraz dotyczących nieletnich, podparte współpracą z jednostkami samorządowymi..
Doświadczenie w prowadzeniu spraw cywilnych i administracyjnych zdobyte podczas pracy w Kancelarii Adwokackiej.
Prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Adwokat Marta Bolesławska wykazuje najwyższą staranność, aby interes reprezentowanej
przez nią strony był jak najlepiej chroniony zarówno na etapie postępowania sądowego,
jak i wykonywania orzeczenia. Kompleksowa i profesjonalna obsługa obejmuje:

analizę sytuacji przedstawionej przez Klienta
przedstawienie środków prawnych przysługujących Klientowi w konkretnym przypadku
wskazanie optymalnego sposobu rozwiązania problemu

Wiedza

Sprawdź najnowsze artykuły - o prawie w przystępny sposób.

Adwokat Marta Bolesławska - Prawnik | Porady prawne | Kancelaria adwokacka | Częstochowa. Wszelkie prawa zastrzeżone
Skontaktuj się z kancelarią

723 101 991
kancelaria[at-malpa]martaboleslawska.pl